Kratek opis projektov

 • SIO-2020

Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

celoten opis je na strani projekta SIO-2020

 • Projekt ERASMUS+ – strateška partnerstva – Ključni ukrep 2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – Šport in zdrava prehrana za integracijo (SPORTS-FOOD)

Projekt je načrtovan za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Cilji projekta so, spremeniti sodelujoče šole v okolje, ki spodbuja zdravje in dobro počutje in s tem zagotovi integracijo. V projektu bomo s pobudami in ponujenimi možnostmi telesne aktivnosti spodbujali mlade k zdravemu načinu življenja kot orodju za socialno vključenost. Dijake bomo izobraževali in spodbujali k aktivni vlogi pri odločanju o pravem načinu življenja – uživanje različnih zdravih živil, uravnoteženo prehrano ter športno aktivnostjo. V času projekta bodo potekale številne izmenjave dijakov in učiteljev. V projekt so vključene šole iz Jesija-Italija, Schijndel-Nizozemska, Cambre-Španije in naše šole.

Koordinator projekta: Nataša Valenčič Pogačnik.

 • Projekt ERASMUS+ – Ključni ukrep 1 – Mobilnost dijakov in osebja v PIU – Z mobilnostjo do vrhunskega znanja/ Acquiring first-class knowledge through mobility (ACQ-KNOW-MOB)

V času trajanja projekta (obdobje 2017-2019) so predvidene mobilnosti 15 dijakov: Glavni cilji projekta so tako:

 • izvedba praktičnega usposabljanja z delom dijakov,
 • izboljšanje ključnih strokovnih in praktičnih kompetenc ter jezikovnih kompetenc,
 • razvoj partnerstva med šolo in delodajalci na nacionalni ravni za dolgoročno kakovostno sodelovanje pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom,
 • pridobiti informacije o dobrih praksah na evropskem trgu dela pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom,
 • prenos dobrih praks na mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom – izobraževanje mentorjev,
 • prispevati k promociji in povečevanju mobilnosti,
 • prispevati učinkovitejšemu in enovitejšemu vrednotenju učnih dosežkov, pridobljenih v času mobilnosti z uporabo nacionalnih in –evropskih orodij ter dokumentov v predlaganem projektu,
 • promocija šole.

Koordinator projekta: Sonja Bačar.

 • Projekt »YouInHerit« – Interreg Srednja Evropa

YouInHerit – Vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, z namenom povečanja privlačnosti. V projekt smo vključeni s povezavo s Pomorskim muzejem Sergej Mašera iz Pirana. Namen projekta je vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine. Tradicionalne, vendar še živeče obrti in poklici predstavljajo dragocen del kulturne dediščine in identitete Evrope. Ponovno oživljanje tradicionalnih obrti in izdelkov je zato nujno že zaradi naraščajočega povpraševanja po tradicionalnih lokalnih produktih in storitvah. Pri tem povpraševanju izstopa mlada generacija. Ta trend kaže na potrebo po vključevanju ustvarjalnega razmišljanja in inovativnih idej v vrednotenje tradicionalnih kulturnih vsebin.

Koordinatorica projekta na šoli: Nataša Valenčič Pogačnik.

 • Projekt OBJEM

Srednja šola Izola sodeluje z Zavodom za šolstvo RS v projektu OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki zajema »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu »bralna pismenost in razvoj slovenščine«. Naš zavod se je projektu priključil kot razvojni zavod s ciljem razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov s poudarkom na razvoju bralnih veščin, motiviranosti za branje, zmožnosti razumevanja prebranega in na pojmovanju branja kot vrednote. V sklopu naštetega se bo iskalo inovativne in prožne pristope za razvoj bralne pismenosti v sodelovanju s šolsko knjižnico, ki naj bi tako postala povezovalna točka pouka in razvoja bralne pismenosti.

Projekt bo trajal od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022.

Koordinator projekta: Lučka Jevnikar.

 • Projekt NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

V okviru Zavoda za šolstvo RS sodelujemo kot implementacijski zavod v projektu: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (v trajanju od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022).

Razvili in preizkusili bomo pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Koordinator projekta: Maja Nanut.

 • Projekt Mobility for training in vocational education and training

Projekt je nastal v sodelovanju s srednjo šolo SUGS »Lazar Tanev« iz Skopja, Makedonija, s katero poteka izmenjava dijakov in učiteljev pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Dijakom iz Makedonije na šoli zagotovimo delovno mesto za praktično usposabljanje z delom na področju gostinstva in turizma. S tem omogočimo dijakom mednarodno izkušnjo ter razumevanje socialnih in kulturnih razlik.

 • Projekt Dvig poklicnih kompetenc učiteljev

Namen projekta je krepitev poklicnih kompetenc učiteljev na področju poklicnega izobraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in strokovnim potrebam posameznih poklicev. Cilj projekta je izboljšanje kompetenc za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem povezovanje učne snovi s primeri iz prakse, hkrati pa zaradi pridobljenih novih izkušenj in socialnega kapitala širjenje zaposlitvenih možnosti tako pri gostujočih učiteljih, kot pri tistih, ki jih bodo nadomeščali. V sklopu projekta bo potekalo dvomesečno krožno zaposlovanje učiteljev, ki se bodo usposabljali pri delodajalcih, kot strokovnih delavcev, ki bodo prihajali s strani delodajalcev. V projekt je vključena učiteljica Manuela Kuzmin Delgiusto.

 • Projekt – Uvajanje evropske in globalne dimenzije

Projekt se nadaljuje iz prejšnjega šolskega leta. Izvaja se v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Predvideva načrtno uvajanje timskega dela (tako med učitelji kot tudi med dijaki, načrtno spodbujanje uporabe razpoložljive ITK, načrtno uvajanje projektnega pristopa. Projekt se bo izvajal v programu Gastronomija in turizem (oddelek 1.GTT). V sklopu projekta bodo realizirani 3 projektni dnevi. Dijaki bodo v projektu pridobivali veščine nastopanja, bogatili bodo komuniciranje v tujem jeziku, pridobivali bodo na samozavesti. Učitelji pa bodo uvajali nove metode dela, predvsem timsko in projektno delo. Projekt spodbuja uporabo razpoložljive IKT.

Koordinatorka projekta: Alenka Lodrant.

 • Projekt »Igra in otrok«

Projekt se izvaja v programu Predšolska vzgoja in predvideva povečanje povezanosti dijakov z vrtci. Cilji projekta so pridobivanje izkušenj dijakov, omogočiti dijaku, da se poveže z okoljem, pridobi izkušnje v konkretnem okolju z otroki ter se sooči s povratno komunikacijo in reakcijo otrok. V sklopu projekta bodo dijaki pripravljali igrice na različno tematiko (letni časi, prijateljstvo, obdarovanje, pomoč, povezovanje, dom družina …) s katerimi bodo nastopali v vrtcih (VVZ Pobegi, VVZ Škofije, VVZ Izola, VVZ Lucija, VVZ Strunjan in OŠ Strunjan). V sodelovanju z Mladinsko knjigo bodo dijaki v izolski knjigarni enkrat tedensko izvajali uro pravljic.

Koordinatorka projekta: Franka Vilhar.

 • Projekt Slovenska mreža zdravih šol.

V projekt se vključujemo, ker želimo doseči izboljšanje zdravja dijakov, učiteljev in staršev. Želimo si boljšega sodelovanja med dijaki, učitelji in starši, kar bo olajšalo delovni vsakdan. V naš vsakdan bomo vključili več znanja s področja vsebin zdravja, promocijo zdravja v šolskem okolju, aktivnih metod in oblik dela, aktivno bomo vključevali dijake v načrtovanje in delo šole, bolje sodelovali s starši, lokalno skupnostjo, zdravstveno službo in drugimi iniciativami … S sodelovanjem v projektu pričakujemo bolj kakovostno, učinkovito in zadovoljno delo učiteljev, boljše medsebojne odnose, boljše učne rezultate. Letošnja rdeča nit je zdrava prehrana, gibanje in duševno zdravje.

Slovenska mreža zdravih šol deluje od leta 1993. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Slovenija je bila med prvimi državami, ki so pristopile k Evropski mreži zdravih šol oz. šol, ki promovirajo zdravje (ENHPS). Na šoli projekt vodi šolski tim, ki vključuje predstavnike vodstva, učiteljev, dijakov, staršev, lokalne skupnosti in zdravstvene službe. Koordinatorici projekta: Cecilija Žižek Đerić, Marta Meze.

 • Program EKO šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Koordinatorici projekta: Alenka Lodrant, Mateja Šegec.

 • Projekt – Rastem s knjigo

V šolskem letu 2017/2018 SŠ Izola sodeluje pri izvedbi nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo SŠ 2016« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo prvošolcu v srednjih šolah, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi srednjimi šolami. Tako bodo dijaki 1. letnikov obiskali Mestno knjižnico Izola in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, cilji projekta pa so: spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature; promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; spodbujanje motivacije za branje pri dijakih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic; motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Koordinatorja projekta: Lučka Jevnikar, Robin Krampf.

 • Projekt Mladim se dogaja

Z novoustanovljenim Javnim zavodom za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola smo se prijavili na razpis Javne agencije Spirit Slovenija Mladim se dogaja po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Pri projektu bomo sodelovali kot vodilni partner skupaj s Srednjo šolo Pietro Coppo Izola, Osnovno šolo Dante Alighieri Izola, Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola in Osnovno šolo Livade. Projekt je zelo pomemben za mlade, na ta način se srečajo s podjetji in krepijo svoje sposobnosti pri nadaljnjem šolanju. Projektne dejavnosti so vsebinsko prilagojene dijakom, na delavnicah bodo sodelovali zunanji mentorji in uspešni podjetniki, predvidena pa je tudi strokovna ekskurzija z obiskom uspešnega podjetja. Koordinator projekta je Manuela Kuzmin Delgiusto.

 • Projekt Podjetniška šola za dijake

V sodelovanju z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske (UIP) bomo dijake usposabljali v programu Podjetništvo in inovativnost. Dijaki bodo spoznavali kompetence vseživljenjskega učenja, inovativna start-up podjetja strukturni model Canvas, veščine nastopanja, programe za pripravo na pitching … S pomočjo mentorjev bodo pripravili lasten poslovni model in ga predstavili.

Koordinatorice projekta: Manuela Kuzmin Delgiusto, Alenka Lodrant, Marina Laslo, Nataša Valenčič Pogačnik.

 • Projekt POKIT

Koordinator projekta je Zavod RS za šolstvo. Namen projekta je razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev v programih NPI, SPI, SSI in PTI z namenom prilagajanja izobraževanja generacijam digitalne družbe. V nalogo so vključeni učitelje glasbe v srednjih poklicnih in strokovnih programih (NPI, SPI, SSI, PTI), ki bo pri izvajanju pouka uporabljali IKT za namene učenja glasbe. Projekt traja 2 šolski leti 2017-2019.

Koordinatorica projekta na šoli: Hevika Ravnik.

 • Projekt »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021«

Šola se je kot konzorcijski partner priključila konzorciju izvajalcev usposabljanja mentorjev in sodelovala na javnem razpisu MIZŠ »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021«

Koordinacijo projekta kot vodilni partner izvaja Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali s projektnom, naši predavatelji bodo izvedli eno usposabljanje mentorjev.

Koordinatorica projekta na šoli: Milica Živkovič.

 • Projekt »ZNANJE – DELO –VADBA – ZDRAVJE«

Znanje, delo in zdravje so najvišje eksistenčne vrednote, vzgojno izobraževalni proces pa v največji meri vpliva na privzgojo življenjskih in delovnih navad celotne populacije. Zato smo se priključili projektu, ki promovira vadbo in telesno dejavnost med delom pri zaposlenih. Tako bodo lahko vsi zaposleni spodbudno vplivali na dodatno aktivacijo mladih in jih spodbujali pri zdravem načinu življenja.

Koordinatorica projekta: Teja Černe

 • Projekt mladinske zveze Brez izgovora Slovenija – NO EXCUSE

V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija že vrsto let delujejo na področju osveščanja mladih na področju javnega zdravja in trajnostnega razvoja. Projekt je prilagojen različnim starostnim skupinam. Potekal bo v obliki delavnic, ki se bodo izvajale med šolskim letom v obliki vrstniškega učenja, tako da bodo pripravljene na zanimiv in razumljiv način. V letošnjem šolskem letu je tema projekta »Konoplja in mladi«, ki ozavešča o realnih in preverjenih učinkih konoplje in razbija mite o njeni vsestranski uporabnosti.

Koordinatorja projekta: Mateja Šegec, Dejan Mužina.

 • Projekt Developing bystander responsesto sexual harassment amongcyoung people – Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi

Z Mirovnim inštitutom – Inštitutom za sodobne družbene in politične študije in Društvom za nenasilno komunikacijo smo se priključili mednarodnemu projektu, v okviru katerega bomo imeli dve usposabljanji za dijake programa Predšolska vzgoja in za zaposlene na šoli, ki poučujejo v tem programu. V delavnice bodo vključene najbolj pereče teme in dileme, ki jih izpostavljajo dijaki. Dijaki bodo pridobili znanja in informacije o različnih oblikah spolnega nadlegovanja, povabljeni bodo k razmišljanju in spodbujeni k ozaveščanju o teh temah. Projekt bodo izvajale univerze in nevladne organizacije v Veliki Britaniji, Sloveniji, Na Portugalskem in Malti, sofinancira ga Evropska komisija.

Koordinatorica projekta na šoli: Breda Puhar

 • Projekt Dijak dijaku proti raku

V sodelovanju z Obalnim društvom za boj proti raku bomo v šolskem letu 2017/2018 nadaljevali s projektom. Pri tem bodo sodelovali dijaki iz preteklega šolskega leta, vključevali pa bomo nove dijake – edukatorje.

Koordinatorici projekta: Kristina Glavina, Sonja Bačar.

 • Projekt eTwinning

Projekt evropskim šolam omogoča sodelovanje s pomočjo uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in na ta način širjenje svojih pedagoških, družbenih in kulturnih znanj. Sem sodijo izmenjave izkušenj in sodelovanje pri projektih, spletni forum, brezplačno gradivo in mreženje z evropskimi kolegi. Projekt eTwinning daje pedagoškemu delu nove razsežnosti in priložnosti, ki obogatijo običajno učenjeVizija projekta eTwinning so izobraževalna partnerstva, v katerih tudi učitelji dolgoročno sodelujejo na različnih nivojih in področjih in z medsebojnim povezovanjem in učenjem prispevajo k socialnemu in kulturnemu razvoju Evrope v 21. stoletju.

Koordinatorici projekta: Kristina Glavina in Marina Laslo.

 • Projekt šolske in vrstniške mediacije

V šolskem letu 2017/2018 bo strokovna delavka Suzana Majer, ki se je usposobila za šolsko in vrstniško mediatorico po programu Centra MI, vodila in usposobila skupino dijakov za samostojno mediiranje, tj. reševanje konfliktov s pomočjo mediacije v vsakovrstnih sporih v šoli in dijaškem domu.

Koordinatorica projekta: Suzana Majer.

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost